รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 63 41
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 14
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 63 14
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 63 13
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 63 11
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 63 12
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 63 16
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 62 13
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 62 12
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 19
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 62 16
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 62 12