ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 21 เม.ย. 64 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 1 เม.ย. 64 2
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9.ประจำเดือนกุมภาพันธ์64 1 มี.ค. 64 60
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมกราคม2564 1 ก.พ. 64 74
ประกาศเจตนารมณ์ 25 ม.ค. 64 29
ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 21 ต.ค. 63 95
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกันยายน63 1 ต.ค. 63 94
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนสิงหาคม63 1 ก.ย. 63 152
ประกาศ อบต.บรบือ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28 ส.ค. 63 150
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกรกฎาคม63 3 ส.ค. 63 114
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมิถุนายน2563 8 ก.ค. 63 131
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3/63 (เมษายน-มิถุนายน2563) 8 ก.ค. 63 82
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนพฤษภาาคม2563 8 มิ.ย. 63 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 13 พ.ค. 63 74
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 63 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 10 เม.ย. 63 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 6 มี.ค. 63 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม2563 4 ก.พ. 63 40
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1/2563 ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 30 ม.ค. 63 31
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนธันวาคม62 2 ม.ค. 63 20
000. ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนพฤศจิกายน62 29 พ.ย. 62 24
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนตุลาคม62 1 พ.ย. 62 23
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 25 ต.ค. 62 672
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาการเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ต.ค. 62 717
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9ประจำเดือนกันยายน62 10 ต.ค. 62 48
ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาศที่ 4 ก.ค.-ก.ย.62 10 ต.ค. 62 47
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม2562 6 ส.ค. 62 46
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 10 ก.ค. 62 78
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.ประจำเดือนมิถุนายน2562 9 ก.ค. 62 46
ประกสศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเม.ย.-มิ.ย.62 9 ก.ค. 62 28