ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2564 1 มิ.ย. 64 19
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.5) 23 เม.ย. 64 52
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.6) 23 เม.ย. 64 80
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 21 เม.ย. 64 38
ประกาศเจตนารมณ์ 25 ม.ค. 64 55
ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 21 ต.ค. 63 148
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกันยายน63 1 ต.ค. 63 260
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนสิงหาคม63 1 ก.ย. 63 234
ประกาศ อบต.บรบือ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28 ส.ค. 63 230
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกรกฎาคม63 3 ส.ค. 63 133
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมิถุนายน2563 8 ก.ค. 63 152
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3/63 (เมษายน-มิถุนายน2563) 8 ก.ค. 63 107
ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ภดส.1) 15 มิ.ย. 63 21
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนพฤษภาาคม2563 8 มิ.ย. 63 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 13 พ.ค. 63 98
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 63 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 10 เม.ย. 63 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 6 มี.ค. 63 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม2563 4 ก.พ. 63 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1/2563 ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 30 ม.ค. 63 56
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง 27 ม.ค. 63 13
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 ม.ค. 63 11
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 20 ม.ค. 63 7
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนธันวาคม62 2 ม.ค. 63 47
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ธ.ค. 62 53
000. ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนพฤศจิกายน62 29 พ.ย. 62 50
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนตุลาคม62 1 พ.ย. 62 51
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 25 ต.ค. 62 769
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาการเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ต.ค. 62 876
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9ประจำเดือนกันยายน62 10 ต.ค. 62 71