เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 15

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   5 ม.ค. 64 43
การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต   1 มิ.ย. 63 70