ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ 14 ต.ค. 64 5
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ต.ค. 64 14
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ต.ค. 64 9
ยกเลิกประกาศให้มีการเลือกตั้ง 5 ต.ค. 64 6
เรื่อง จัดตั้งประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 5 ต.ค. 64 6
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 ต.ค. 64 8
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 81
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 64 99
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 11 ส.ค. 64 148
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ปลดล็อค) 22 มี.ค. 64 142
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 1 มี.ค. 64 163
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 25 ธ.ค. 63 325
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 ธ.ค. 63 303
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 63 262
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธ.ค. 63 269
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานการรับจ่ายเงิน ของกองทุนประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 18 พ.ย. 63 136
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2(2) (3) (4) และ(5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หน้งสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 17 พ.ย. 63 256
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 11 พ.ย. 63 387
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญกลุ่มผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 16 ต.ค. 63 137
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 7 ต.ค. 63 230
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 16 ก.ย. 63 196
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 19 ส.ค. 63 137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 ส.ค. 63 224
รับสมัครบุคคเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 158
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 17 ก.ค. 63 227
กำหนดโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 8 มิ.ย. 63 143
เชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 มิ.ย. 63 144
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำปี 2563 12 พ.ค. 63 100
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 292