กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวสุชารัตน์ พรมเกตุ
นักวิชาการศึกษา


จ.อ.อนุพงศ์ พลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเกศกัญญา สุริฉาย
ครู


นางสุกัญญา ศรีมุงคุณ
ครู


นางจารุณี ศรีบุดดา
ครู


นางบุบผา จันบัวลา
ครู


นางสาวศลิษา ศิริจริยวัตร
ครู


นางดรุณี รัตหน
ครู


นางอุทุมพร ร่มจันทร์
ครู


นางศิริพร สุนทร
ครู


โสรัจจ์ บุญศรี
ครู


นางสาวอรอุมา ศรีมาลา
ครู


นางหนึ่งฤทัย แสนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายผดุงศักดิ์ วงษาสืบ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวบุญจิรา สิทธิเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอนุสรา คำดี
ผู้ช่วยครู


นางสาวจิตติกร กัตตะโร
ผู้ดูแลเด็ก


นางน้ำผึ้ง เขียงแสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุรัตน์ สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุทิตรา ศรีบุดดา
ผู้ช่วยครู


นางภัทรพร ศิริไทย
แม่บ้าน


นายวราวุธ แก้วอนันต์
ภารโรง