องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เน้นการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม” 
View : 903