หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


นางสาวบุษราคัม รัตนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางน้ำผึ้ง พินิจเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายรัตนพล ยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม