กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุษราคัม รัตนา
รองปลัด อบต. (รก.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นายกิตกร ลือชาชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสุภาพร พุทธบาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายวิรยุทธ เพชรภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายพิทักษ์ ไชยดวงศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายมานะ คังดงเค็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายนิรันด์ วงษาสืบ
คนงานประจำรถขยะ


นายปรีชา ลครพล
คนงานประจำรถขยะ