ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ -บ้านโคกกลาง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๖ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแฮด หมู่ที่ ๑๕-บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธ 11 ก.พ. 64 60
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.5.62 10 มิ.ย. 62 210
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.6.62 10 มิ.ย. 62 202
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.13.62 10 มิ.ย. 62 143
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 258
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 128
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.16.60 26 ก.พ. 62 145
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.17.60 26 ก.พ. 62 162
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.2.61 26 ก.พ. 62 40
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 67,000บาท) 21 ก.พ. 62 33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 44,700บาท) 21 ก.พ. 62 34
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี61 133,800บาท) 21 ก.พ. 62 36
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน รางระบายน้ำ ม.12 21 ก.พ. 62 38
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17(งบปี61 128,000บาท) 21 ก.พ. 62 29
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ 7 ก.ย. 61 101
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายฯแ 20 ส.ค. 61 45
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายฯ 20 ส.ค. 61 58
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ 18 มิ.ย. 61 57
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ 18 มิ.ย. 61 144
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายศาลากลางบ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 งบปี61 26 เม.ย. 61 64
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายหนองคูณ-แจ้งสนิท บ้านหนองคูณ ม.10 งบปี61 26 เม.ย. 61 67
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนฯ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 งบปี61 26 เม.ย. 61 41
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายนาดี-โคกกลางฯ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 งบปี61 26 เม.ย. 61 43
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายข้างปั๊มแก๊ส บ้านซำแฮด ม.15 งบปี61 26 เม.ย. 61 46
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.สายนาดี-โคกกลางฯ บ้านนาดี หมู่13 25 เม.ย. 61 47
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ถนน คสล.คุ้มมันแก้วทอง บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 งบ60 25 เม.ย. 61 47
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา บ้านหนอแวง หมู่ที่ 4 งบปี61 25 เม.ย. 61 42
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าโง้ง-บ้านค้อ บ้านเหล่าโง้ง หมุ่ที่5 งบปี61 25 เม.ย. 61 40