องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th



นายวฤทธิ์  สารฤทธิคาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

   
 

นางสาวบุษราคัม    รัตนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

   

นายธีรศักดิ์   แสนบุญศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางน้ำผึ้ง   พินิจเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

     

นายรัตนพล   ยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นางวิมลพรรณ  ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     
     

 
View : 2259