องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
1.  คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
       การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
       การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
       การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
       การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
       การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
       การรับชำระภาษีป้าย
       การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
       การชำระภาษีบำรุงท้องที่
       การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
       การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
       การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

       การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป
       การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
      การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)
      การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.
      การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
      การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต


2.  ประกาศ อบต.บรบือ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
       ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
3. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
         
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
        คู่มือปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
        คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น


 
View : 331