องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
    รับฟังความคิดเห็นในการยกร่างข้อบัญญัติตำบล 


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
      ผู้บริหารแจ้งเวียนการถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 4 ปี (2561 - 2564)

         รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63)
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2562
     
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริต
      มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      มาตรการป้องกันการรับสินบน
      มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
      มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
      คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
View : 235