องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th

นโยบายบริการทรัพยากรบุคคล
          ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563

       
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          แผนอัตรากำลัง 3 ปี

          รายงานการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
          ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
          ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

          ประกาศให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีทุกวันจันทร์
          แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

           การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร
           โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562
            ประกาศอบต.บรบือ เรื่อง ยกย่องเชิดชูพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562     

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)
         ประกาศ อบต.บรบือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
          รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานส่วนตำบล
         ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
         รายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายการสอน
         ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 
         การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล      
         
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง 2562)

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพนักงานส่วนตำบล
         รายงานผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

View : 487