องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th

นโยบายบริการทรัพยากรบุคคล
           ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          แผนอัตรากำลัง 3 ปี
          ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
          ประกาศให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีทุกวันจันทร์
          แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

           การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร
           โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
         
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล      
          

View : 157