องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
         อำนาจหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
จะต้องทำและอาจพิจารณาทำตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

   (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  (12) การท่องเที่ยว
  (13) การผังเมือง


 
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มี อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
     1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     2.การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
     3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     4.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
     5.การสาธารณูปการ
     6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
     7.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     9.การจัดการศึกษา
   10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   13.การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   14.การส่งเสริมกีฬา
   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
   21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ
   24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   25. การผังเมือง
   26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
   27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   28. การควบคุมอาคาร
   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
   31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในื้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด
View : 344