องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ www.borabuelocal.go.th
รับสมัครนักเรียน/ใบมอบตัว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2563

แบบร้องเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.บรบือ กรณีการประพฤติมิชอบ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต


แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์

แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ

หนังสิอมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขอใช้สถานที่ราชการ

คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย

แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
View : 82