องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บรบือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ กข 8496 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเราียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์อุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่าย (ยางหลัง) สำหรับรถบรรทุกขยะ บม 7139 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา อบต.บรบือ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มี.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
จ้างเหมาไฟประดับเต็นท์ที่พักสัตว์และไฟรายทางไฟส่องสว่าง โครงการ เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-013ฯ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-013ฯ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บรบือ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ้านโคกล่าม ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-008ฯ บ้านซำแฮด หมู่ที่ี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-011 (สายเหล่าโง้ง - นาดี) ช่วงหน้า ร.ร.บ้านเหล่าโง้ง หนองคูณ บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-003 สายนาดี - โคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2566
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ (เทมีฟอส 1%) ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา่ณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ งานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อยางนอกรถยนต์ บรรทุกขยะ บม7139มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2566
จ้างเหมารถโดยสารประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บรบือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 19 คนๆละ 36 บาท/วัน จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันะ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 107 คนๆละ 24 บาท/วัน จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-013ฯ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-008ฯ บ้านซำแฮด หมู่ที่ี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-013ฯ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.67-008ฯ บ้านซำแฮด หมู่ที่ี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับควบคุมและป้องกันไฟป่า อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกล่าม ? ดงเค็ง ถึง นายคำพันธ์ พงอุดทา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างร้านเด่นนคร ? นายนวล คำจันทร์ บ้านซำแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566