องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจัดเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานคร้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ (ห้องน้ำ) รายนายพอน ศรีภักดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกถนนสายโคกล่าม ? หนองแสง บ้านโคกล่าม หมู่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายข้างฟาร์มหมู บ้านโคกกลาง หมู่ 3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนสายซำแฮด ? หนองแวง บ้านซำดแฮด หมู่ที่ 9 อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกถนนสายเหล่าโง้ง ? หนองแก บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกถนนแจ้งสนิท ? นายอุทัย โยมา บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกกลาง - ดงเค็ง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีพร้อมประดับตกแต่งตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งเวที ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ จะจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งเวทีตามโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บรบือ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
เช่าพื้นที่่เก็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างเหมาวงโยธวาทิต โครงการเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสานประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อดำเนินตามโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้หน้าเวทีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดพานดอกไม้สีม่วง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานเทศกาลมันแกวหวาน และมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 ของ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมงานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมงานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สนาม ประเภทเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์ แสตนเชียร์กีฬาโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในพื้นที่สำนักงาน อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในพื้นที่สำนักงาน อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในพื้นที่สำนักงาน อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ สำนักงาน อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงภายในสำนักงาน อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกลาง ? โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายข้างร้านหมูไทย บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บรบือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บม 7139 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อผ้าประดับตกแต่ง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567