องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมายานพาหนะประดับกระทงพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
เช่าชุด พร้อมเครื่องแต่งกายฯ โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวันดุ อุปกรณ์ ในการทำกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ(สด) ในการกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Laser Fuji Xerox P265dw กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์และกระเป๋าบรรจุเอกสาร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English camp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการกระทง โครงการงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดนาดี ? หนองสิมสาธารณะ บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักเรียน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อทรายกำหจัดลูกน้ำ (เทมีฟอาส 1%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด อบต.บรบือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บรบือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.อบต.บรบือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำเดือน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.วัดบ้านโคกล่าม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน ศพด.วัดบ้านดคกล่าม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน ศพด.วัดบ้านดคกล่าม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนน คสล. และ ซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินและซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสังคมสงเคาะห์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสสอบภายใน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 3 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวยน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคกกลาง ? หนองตูบ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ บม 7139 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายทางหนองตาใกล้ ? ถนนแจ้งสนิท บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สายทางหนองตาใกล้ ? นางนงลักษณ์ ทองคำ บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายทางถนนแจ้งสนิท ? นายกุน ธุระทำ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางทางหลวงชนบท ? โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566