องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


วิสัยทัศน์
“ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เน้นการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม”

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1933