องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 13

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบร้องเรียนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุจริต ประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอใช้ถังขยะ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์