องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

E-Service : คำร้องออนไลน์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอใช้ถังขยะ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบร้องเรียนพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุจริต ประพฤติมิชอบ