องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางอาทิตยา พันธุ
นักสันทนาการ


นางสุชารัตน์ กิลเลทท์
นักวิชาการศึกษา


จ.อ.อนุพงศ์ พลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเกศกัญญา สุริฉาย
ครู


นางสุกัญญา ศรีมุงคุณ
ครู


นางจารุณี ศรีบุดดา
ครู


นางบุบผา จันบัวลา
ครู


นางสาวศลิษา ศิริจริยวัตร
ครู


นางดรุณี รัตหน
ครู


นางอุทุมพร ร่มจันทร์
ครู


นางศิริพร สุนทร
ครู


นายเสฏฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน
ครู


นางหนึ่งฤทัย แสนสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นายผดุงศักดิ์ วงษาสืบ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวบุญจิรา สิทธิเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอนุสรา คำดี
ผู้ช่วยครู


นางสาวยุพิน ไปวันเสาร์
ผุ้ช่วยครู


นางสาวจิตติกร กัตตะโร
ผู้ดูแลเด็ก


นางน้ำผึ้ง เขียงแสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุรัตน์ สรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางภัทรพร ศิริไทย
แม่บ้าน


นายวราวุธ แก้วอนันต์
ภารโรง