องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 20 มี.ค. 2566 57
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารว่าง 14 มี.ค. 2566 30
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่น 14 มี.ค. 2566 28
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 1 มี.ค. 2566 25
ประกาศ ตามพบร.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 1 มี.ค. 2565 199
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมกราคม2565 1 ก.พ. 2565 210
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 26 ม.ค. 2565 416
มอบอำนาจและมอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือแทน 26 ม.ค. 2565 343
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 2565 216
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 2565 353
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 10 ม.ค. 2565 393
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2564 4 ม.ค. 2565 201
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ธ.ค. 2564 206
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 พ.ย. 2564 200
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 28 ต.ค. 2564 208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ 21 ต.ค. 2564 222
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 ต.ค. 2564 224
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ต.ค. 2564 302
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 29 ก.ย. 2564 351
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 2564 353
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 2564 324
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 2564 341
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 2564 348
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 2564 324
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 2564 303
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ 26 ส.ค. 2564 253
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่่ 4 26 ส.ค. 2564 246
ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 16 ส.ค. 2564 249
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2564 1 มิ.ย. 2564 277
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.5) 23 เม.ย. 2564 314