องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือพ้นจากตำแหน่ง 1 พ.ย. 2566 512
ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พ้นจากตำแหน่ง 1 พ.ย. 2566 494
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 พ.ย. 2566 598
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 พ.ย. 2566 369
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 พ.ย. 2566 441
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 6 ก.ย. 2566 524
ประกาศผู้บนนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนฯ 28 ส.ค. 2566 337
ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 3 ก.ค. 2566 431
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 20 มี.ค. 2566 561
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารว่าง 14 มี.ค. 2566 501
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือราชการประเภทอื่น 14 มี.ค. 2566 445
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 1 มี.ค. 2566 412
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 323
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ก.ย. 2565 258
ประกาศ ตามพบร.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 1 มี.ค. 2565 322
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมกราคม2565 1 ก.พ. 2565 336
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 26 ม.ค. 2565 606
มอบอำนาจและมอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือแทน 26 ม.ค. 2565 535
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 2565 448
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 2565 588
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 10 ม.ค. 2565 536
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2564 4 ม.ค. 2565 315
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ธ.ค. 2564 305
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 พ.ย. 2564 357
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 28 ต.ค. 2564 330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ 21 ต.ค. 2564 345
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 ต.ค. 2564 362
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ต.ค. 2564 414
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 29 ก.ย. 2564 469
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 2564 511