องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 19

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2565   1 มี.ค. 2565 60
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   1 เม.ย. 2564 150
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ธ.ค. 2563 203
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 146
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 157
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 162
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   1 มิ.ย. 2563 168
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย   1 มิ.ย. 2563 181
การรับชำระภาษีป้าย   1 มิ.ย. 2563 189
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 167
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 145
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 150
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 148
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)   1 มิ.ย. 2563 167
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 2563 155
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 161
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 157
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 148
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 157
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 150
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 155
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 179
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 154
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน   1 ต.ค. 2561 150