องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 17

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือศูนย์บริการร่วม   17 ต.ค. 2566 257
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2565   1 มี.ค. 2565 140
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   1 เม.ย. 2564 244
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ธ.ค. 2563 294
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 224
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 242
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 234
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   1 มิ.ย. 2563 267
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย   1 มิ.ย. 2563 279
การรับชำระภาษีป้าย   1 มิ.ย. 2563 279
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 258
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 223
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 219
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 227
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)   1 มิ.ย. 2563 244
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 2563 240
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 236
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 235
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 232
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 246
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 230
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 233
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 254
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 240
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน   1 ต.ค. 2561 223