องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-service   5 เม.ย. 2567 46
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   5 เม.ย. 2567 31
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   5 เม.ย. 2567 29
คู่มือการขอรับความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย   5 เม.ย. 2567 49
คู่มือศูนย์บริการร่วม   17 ต.ค. 2566 290
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2565   1 มี.ค. 2565 171
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   1 เม.ย. 2564 267
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ธ.ค. 2563 319
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 253
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 262
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 252
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   1 มิ.ย. 2563 294
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย   1 มิ.ย. 2563 300
การรับชำระภาษีป้าย   1 มิ.ย. 2563 320
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 2563 281
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 238
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 239
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2563 245
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)   1 มิ.ย. 2563 263
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 2563 260
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 253
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 255
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 255
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 266
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 250
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 2563 251
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 2563 274
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 2563 264
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน   1 ต.ค. 2561 245