องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายธีรศักดิ์ แสนบุถศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0842756460


นายกิตกร ลือชาชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสุภาพร พุทธบาล
นักวิชาการสาธารณสุข


สิบโทวินัย เรืองไชยศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนานงาน


นายวิรยุทธ เพชรภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายพิทักษ์ ไชยดวงศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายมานะ คังดงเค็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายนิรันด์ วงษาสืบ
คนงานประจำรถขยะ