องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   1 ก.พ. 2564 354
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 294
ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 1409
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 1210
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ก.พ. 2564 314
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2564 1208
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ   1 ก.พ. 2564 299
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ   1 ก.พ. 2564 315
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2564 867
การขอใช้สถานที่ราชการ   1 ก.พ. 2564 256
คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย   1 ก.พ. 2564 257
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)   1 ก.พ. 2564 239
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน   1 ก.พ. 2564 295
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2   1 ก.พ. 2564 12708