องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   1 ก.พ. 2564 255
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 206
ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 579
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 1128
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ก.พ. 2564 204
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2564 1135
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ   1 ก.พ. 2564 219
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ   1 ก.พ. 2564 232
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2564 313
การขอใช้สถานที่ราชการ   1 ก.พ. 2564 171
คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย   1 ก.พ. 2564 171
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)   1 ก.พ. 2564 161
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน   1 ก.พ. 2564 220
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2   1 ก.พ. 2564 6947