องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 16

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   1 ก.พ. 2564 308
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 259
ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 1073
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   1 ก.พ. 2564 1174
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ก.พ. 2564 277
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2564 1178
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ   1 ก.พ. 2564 267
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ   1 ก.พ. 2564 282
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2564 534
การขอใช้สถานที่ราชการ   1 ก.พ. 2564 218
คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย   1 ก.พ. 2564 226
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)   1 ก.พ. 2564 208
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน   1 ก.พ. 2564 261
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2   1 ก.พ. 2564 10751