องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวบุษราคัม รัตนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 080-3165546


นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางน้ำผึ้ง พินิจเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายรัตนพล ยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนธี พิมพา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม