องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวงานสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 4 ธ.ค. 2566 302
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 18 ม.ค. 2565 1101
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 1026
การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 932
แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 1074
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 969
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2565 18 ม.ค. 2565 1236
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 13 ก.ย. 2564 745
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 8 ก.ย. 2564 203
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 3) 30 ส.ค. 2564 196
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 3) 24 ส.ค. 2564 192
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) 15 ส.ค. 2564 198
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2) 11 ส.ค. 2564 242
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) 10 ส.ค. 2564 213
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 1) 2 ส.ค. 2564 197
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 15 มิ.ย. 2564 192
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 9 มิ.ย. 2564 194
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 8 เม.ย. 2564 208
นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2564 2 เม.ย. 2564 225
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 15 ก.พ. 2564 182
นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564 5 ก.พ. 2564 205