องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 36
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   4 ม.ค. 2566 161
รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2566 154
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2565   1 เม.ย. 2565 181
รายงานผลคะแนนกากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2565 171
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 153
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ   1 เม.ย. 2565 157
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 145
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 มี.ค. 2565 156
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มี.ค. 2565 146
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 มี.ค. 2565 144
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 มี.ค. 2565 145
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 มี.ค. 2565 149
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 2565 147
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มี.ค. 2565 169
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มี.ค. 2565 141
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 มี.ค. 2565 340
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอก ผูู้เป็นบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564   1 ก.ย. 2564 137
ยกย่องบุคคลต้นแบบภายในหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 2564   16 ส.ค. 2564 155
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 2564 295
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2564)   1 เม.ย. 2564 263
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2563   1 เม.ย. 2564 252
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   1 เม.ย. 2564 249
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562   1 มิ.ย. 2563 294
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   1 มิ.ย. 2563 268
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   1 มิ.ย. 2563 254
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 273
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 262
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   13 เม.ย. 2563 405
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ม.ค. 2563 254