องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   4 ม.ค. 2566 18
รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2566 8
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2565   1 เม.ย. 2565 80
รายงานผลคะแนนกากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2565 72
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 59
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ   1 เม.ย. 2565 53
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 51
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 มี.ค. 2565 49
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มี.ค. 2565 50
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 มี.ค. 2565 50
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 มี.ค. 2565 53
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 มี.ค. 2565 50
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 2565 50
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มี.ค. 2565 63
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มี.ค. 2565 51
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 มี.ค. 2565 60
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอก ผูู้เป็นบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564   1 ก.ย. 2564 43
ยกย่องบุคคลต้นแบบภายในหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 2564   16 ส.ค. 2564 44
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 2564 199
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2564)   1 เม.ย. 2564 164
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2563   1 เม.ย. 2564 147
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   1 เม.ย. 2564 155
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562   1 มิ.ย. 2563 190
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   1 มิ.ย. 2563 172
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   1 มิ.ย. 2563 161
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 169
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 161
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   13 เม.ย. 2563 223
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ม.ค. 2563 165
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ   19 ก.ค. 2562 344