องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565   4 ม.ค. 2566 112
รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2566 108
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2565   1 เม.ย. 2565 148
รายงานผลคะแนนกากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2565 140
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 123
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ   1 เม.ย. 2565 124
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 2565 116
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 มี.ค. 2565 126
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มี.ค. 2565 117
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 มี.ค. 2565 117
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 มี.ค. 2565 114
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 มี.ค. 2565 118
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 2565 115
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มี.ค. 2565 137
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มี.ค. 2565 112
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 มี.ค. 2565 299
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอก ผูู้เป็นบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564   1 ก.ย. 2564 104
ยกย่องบุคคลต้นแบบภายในหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 2564   16 ส.ค. 2564 108
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 2564 267
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2564)   1 เม.ย. 2564 232
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2563   1 เม.ย. 2564 223
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   1 เม.ย. 2564 220
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562   1 มิ.ย. 2563 262
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   1 มิ.ย. 2563 238
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   1 มิ.ย. 2563 225
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 240
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 2563 232
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   13 เม.ย. 2563 369
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ม.ค. 2563 227
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ   19 ก.ค. 2562 435