องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบรบือ 25 เม.ย. 2567 41
กิจกรรม " MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " 18 มี.ค. 2567 195
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 4 มี.ค. 2567 91
ผลการประกวดคำขวัญตำบลบรบือเนื่องในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปศุสัตว์อีกสาน ครั้งที่ 2 20 ก.พ. 2567 207
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2567 12 ก.พ. 2567 200
เชิญเข้าร่วมประกวด ควายไทย และวัวบรามัน ภายในตำบลบรบือ 2 ก.พ. 2567 276
ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอบรบือ ร่วมประกวด "โครงงานการแปรรูปอาหารจากมันแกว" เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 2 ก.พ. 2567 221
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกินมันแกว เนื่องในงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 2 ก.พ. 2567 287
ขอเชิญประกวดควายไทย รุ่น OPEN 2 ก.พ. 2567 410
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดไก่ชนสวยงาม ในเทศกาลมันแกวหวานและงานมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่2 2 ก.พ. 2567 190
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโคพันธ์ุเนื้อไทยฮินดูบราซิล Mahasarakham Cattle Show 2024 2 ก.พ. 2567 104
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลิตผลทางการเกษตร 2 ก.พ. 2567 76
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรำวงชาวบ้าน ในเทศกาลมันแกวหวานและงานมหกรรมปศุสัตว์ คั้งที่ 2 1 ก.พ. 2567 93
ขอเชิญประกวดร้องเพลง มันแกวหวาน สานฝัน ลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 1 29 ม.ค. 2567 146
เชิญสมัครประกวดคำขวัญตำบลบรบือ งานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 24 ม.ค. 2567 406
ขอเชิญบริจาคโลหิต 22 ม.ค. 2567 96
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2567 18 ม.ค. 2567 38
เชิญชวนกลุ่มผู้ที่สนใจส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2567 5 ม.ค. 2567 111
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 5 ม.ค. 2567 115
ขอเสนอแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 5 ม.ค. 2567 142
ขอเสนอแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบ 2567 รหัส กปท. L3881 5 ม.ค. 2567 105
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2567 5 ม.ค. 2567 80
ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก 30 พ.ย. 2566 216
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 24 พ.ย. 2566 165
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 24 พ.ย. 2566 199
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 พ.ย. 2566 354
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ประจำปีงบ 2567 19 ต.ค. 2566 299
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 6 ก.ย. 2566 363
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 5 ก.ค. 2566 648
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... 9 มิ.ย. 2566 455