องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 25 เม.ย. 2566 18
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ 5 เม.ย. 2566 114
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ประจำปี 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่ง ยาม 3 เม.ย. 2566 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 13 มี.ค. 2566 682
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 1 มี.ค. 2566 53
เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ระหว่างวันที่​ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20 ก.พ. 2566 165
"หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง" 15 ก.พ. 2566 99
เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน 6 ก.พ. 2566 32
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 26 ม.ค. 2566 44
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 25 ม.ค. 2566 12
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ที่สนใจส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ ปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566 81
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 9 ม.ค. 2566 39
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 207
ขอเชิญร่วมบริจาคถังที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว พร้อมฝาปิด 30 พ.ย. 2565 145
ประกาศรายการบัญชีที่้ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 30 พ.ย. 2565 114
ขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะ เปียกในครัวเรือน 3 พ.ย. 2565 600
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคหูดับ 21 ต.ค. 2565 76
ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2565 8
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ 30 ก.ย. 2565 231
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ 2565 29 ก.ย. 2565 208
ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2565 315
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 7 ก.ย. 2565 224
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 7 ก.ย. 2565 189
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 ก.ย. 2565 210
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 15 ส.ค. 2565 421
กำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ส.ค. 2565 187
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร 21 ก.ค. 2565 255
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 22 มิ.ย. 2565 186
ทะเบียนรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2565 1 เม.ย. 2565 229
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 2565 205