องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 24 พ.ย. 2566 8
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ รหัส กปท.L3881 24 พ.ย. 2566 7
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 พ.ย. 2566 29
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบรบือ ประจำปีงบ 2567 19 ต.ค. 2566 84
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรบือ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 6 ก.ย. 2566 156
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 5 ก.ค. 2566 278
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... 9 มิ.ย. 2566 271
แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... 9 มิ.ย. 2566 289
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 25 เม.ย. 2566 203
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ 5 เม.ย. 2566 364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ประจำปี 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่ง ยาม 3 เม.ย. 2566 247
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 13 มี.ค. 2566 5217
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 1 มี.ค. 2566 172
เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ระหว่างวันที่​ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20 ก.พ. 2566 352
"หนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง" 15 ก.พ. 2566 223
เทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน 6 ก.พ. 2566 112
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 26 ม.ค. 2566 194
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 25 ม.ค. 2566 81
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ที่สนใจส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ ปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566 233
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 9 ม.ค. 2566 91
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566 3 ม.ค. 2566 507
ขอเชิญร่วมบริจาคถังที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว พร้อมฝาปิด 30 พ.ย. 2565 315
ประกาศรายการบัญชีที่้ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 30 พ.ย. 2565 254
ขั้นตอนและวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะ เปียกในครัวเรือน 3 พ.ย. 2565 953
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคหูดับ 21 ต.ค. 2565 134
ประกาศ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2565 81
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ 30 ก.ย. 2565 297
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำปีงบประมาณ 2565 29 ก.ย. 2565 277
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 16 ก.ย. 2565 59
ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2565 372