องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
 
1 สภาพทั่วไป
           ตำบลบรบือ  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2457 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่ที่ตั้งตำบลบรบือในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ บ่อเกลือสินเธาว์ จึงประทานนามว่า "บ่อระบือ" ซึ่งต่อมาได้เรียกขานกันว่า บรบือ และองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ยกฐานะ จากสภาตำบลบรบือ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ-บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการเลื่อนชั้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 2 (อบต.ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2550
 
1) ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบรบือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ห่างจากที่ตั้งอำเภอบรบือ ประมาณ 2 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 446 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
             ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
             ทิศใต้      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
             ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 
2)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
ลำดับ รายการ ปี 2557 ปี 2558 หมายเหตุ
1 ถนน 14  หมู่บ้าน 14  หมู่บ้าน การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางผ่านทั้ง 14 หมู่บ้าน
2 ประปา 14  หมู่บ้าน 14  หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง
3 ไฟฟ้า 14  หมู่บ้าน 14  หมู่บ้าน  
4 แหล่งน้ำ 9  หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน มีแหล่งเก็บน้ำ9หมู่บ้าน ฝาย 12  แห่ง บ่อน้ำตื้น  12  แห่ง
 
3) การโทรคมนาคม
          - โทรศัพท์สาธารณะ  9  แห่ง
          - อินเตอร์เน็ตตำบล  1  แห่ง
          - อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/โรงเรียน  5  แห่ง
 
 4)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
ลำดับที่ ชื่อป่าไม้ เขตพื้นที่
1 ป่าเหล่าโง้ง หมู่ 5
2 ป่าโสกนกเต็น หมู่ 11
3 ป่าโคกหนองหว้า หมู่ 11
4 ป่าโคกดินแดง หมู่ 12
5 ป่านาดี หมู่ 13
 
5) ด้านเศรษฐกิจ
          การประกอบอาชีพ (ข้อมูลจาก จปฐ. ๒๕๕8)
          อาชีพหลัก        ทำนา  (45.75)
          อาชีพรอง         รับจ้างทั่วไป (19.6๐), ทำไร่ (0.๑6), ทำสวน (0.06), รับราชการ (3.59), กำลังศึกษา (18.99)
          อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ ทำสวน,ถั่วฝักยาว,ข้าวโพด,เลี้ยงสัตว์,โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่,ค้าขาย,ร้านค้าขายของชำ,ปั้มน้ำมัน,โรงสีข้าว,ร้านขายอาหารรับจ้างทั่วไป (ตามฤดูกาล) ทำขนม
 
          รายได้เฉลี่ย  87,434  ต่อคนต่อปี  ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕57  (91,662 จปฐ. ปี ๒๕๕8)
บ้าน/หมู่ จปฐ. ปี ๒๕๕7 จปฐ. ปี ๒๕๕8
ต่อครัวเรือน ต่อคน ต่อครัวเรือน ต่อคน
ซำแอด  หมู่  2 203,329 68,126 198,349 74,593
โคกกลาง  หมู่  3 195,846 74,104 257,515 85,306
หนองแวง หมู่  4 304,664 89,836 271,503 102,168
เหล่าโง้ง  หมู่  5 207,123 79,890 196,637 70,911
นาดี  หมู่  6 234,874 87,344 241,583 87,916
โคกล่าม  หมู่ 8 242,290 67,748 263,502 80,350
ซำแฮด  หมู่  9 228,877 83,347 239,188 90,959
หนองคูณ หมู่  10 194,263 61,434 308,367 97,145
โคกล่าม  หมู่  11 243,970 72,936 227,684 67,536
โคกกลาง หมู่  ๑2 221,775 65,572 193,546 51,590
นาดี หมู่  ๑3 323,163 113,572 380,244 128,792
ซำแอด  หมู่  15 299,388 143,884 427,509 136,026
หนองแวง หมู่  16 208,021 94,450 198,526 80,279
หนองแวง หมู่  17 297,877 137,808 382,093 179,891
รวมเฉลี่ย 242,788 87,434 270,135 91,662
 
 6) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  ณ  เมษายน  ๒๕๕๘
ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8
โรงงานอุตสาหกรรม 1 1
ธนาคาร - -
โรงแรม/รีสอร์ท 2 2
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ 6 6
ปั้มน้ำมันหลอด - -
ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด - -
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 52 52
โรงสีข้าว 16 15
ร้านจำหน่ายอาหาร 3 4
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 3 3
ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร 2 4
ร้านถ่ายรูป 1 -
ร้านเสริมสวย - -
ร้านตัดผมชาย - -
รวม 86 87
 
 
7) ด้านการศึกษา
           7.1 การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลบรบือ
ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
ก่อนหน้า ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8
นักเรียน ครู นักเรียน ครู
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม 44 3 40 3
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ 46 3 60 3
3 โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ 161 9 173 6
4 โรงเรียนอนุบาลบรบือ(หนองแวง) 54 8 52 5
5 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 59 9 56 7
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 56 6 61 6
7 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 33 3 30 4
8 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 82 11 85 15
รวม 535 52 557 49
         
 7.2)ข้อมูลการศึกษาของประชากรในตำบลบรบือ  (จปฐ. ปี ๒๕๕8)
ระดับการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ไม่เคยศึกษา 69 67 136
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 112 134 246
ไม่จบประถมศึกษา 147 156 303
จบชั้นประถมศึกษา 1,641 1,918 3,559
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 443 417 860
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 332 374 706
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 59 52 111
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 175 274 449
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 17 17 34
รวม 2,995 3,409 6,404
 
          8) ด้านสาธารณสุข
ลำดับที่ ชื่อองค์กร จำนวนบุคลากร หมายเหตุ
ปีก่อน ปีนี้
1 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบรบือ 15 15 รวมทั้งตำบล
2 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 158 158 รวมทั้งตำบล
รวม 173 173  
         
9) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ
ปีก่อน ปีนี้
1 ศูนย์ อปพร.ตำบลบรบือ 110 110 ทั้งตำบล
         
รวม 110 110  
         
 
10) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ลำดับที่ สถานที่ตั้งองค์กรทางศาสนา ชื่อองค์กรทางศาสนา จำนวน
พระสงฆ์ แม่ชี
1. หมู่ที่ 2  บ้านซำแฮด วัดบ้านซำแฮด 4 -
2. หมู่ที่ 4  บ้านหนองแวง วัดสว่างอารมณ์ 3 -
3.
 
หมู่ที่ 5  บ้านเหล่าโง้ง
 
วัดบ้านเหล่าโง้ง 2 -
สำนักสงฆ์ป่าเหล่าโง้ง 4 1
4. หมู่ที่ 6  บ้านนาดี วัดนาดีวราราม 3 -
5 หมู่ที่ 8  บ้านโคกล่าม วัดบ้านโคกล่าม 2 -
6 หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูณ วัดบ้านหนองคูณ 2 -
7 หมู่ที่ 11 บ้านโคกล่าม วัดป่าโสกนกเต็น 2 -
8. หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง 3 -
สำนักสงฆ์ป่าโคกกลาง 3 -
 
11)ด้านการเมืองการบริหาร
          เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   14   หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
2 บ้านซำแฮด นายชาตรี  นามคำมี ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านโคกกลาง นายบุดดา  คำสา ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านหนองแวง นายบุญเถิง  หม่อยปู้ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านเหล่าโง้ง นายบุญลือ  พิมล ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านนาดี นายบรรเลง  นาคเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านโคกล่าม นายสุนาน  บุญวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านซำแฮด นายพินิจ  จันทร์คำ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านหนองคูณ นายบุญรอด  ศรีสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านโคกล่าม นายประสิทธิ์  ละครพล ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านโคกกลาง นายประดิษฐ์  แก้วกันยา ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านนาดี นายกันหา  บรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน
15 บ้านซำแฮด นางสาวธรภร  จิณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
16 บ้านหนองแวง นายดิเรก  คำยา ผู้ใหญ่บ้าน
17 บ้านหนองแวง นายวิชัย  ขจรภพ ผู้ใหญ่บ้าน
 
   -  ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบรบือ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลบรบือ
จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14
 
 
 12) จำนวนครัวเรือนและประชากร
หมู่ ก่อนหน้า ณ  8  เมษายน  ๒๕๕8
ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2 243 248 278 526 257 253 278 531
3 237 365 361 726 241 366 358 724
4 167 168 171 339 176 169 176 345
5 219 338 347 685 237 354 357 711
6 150 209 227 436 153 213 225 438
8 295 441 410 851 320 446 417 863
9 211 256 281 537 215 256 282 538
10 132 225 256 481 136 228 255 483
11 228 403 404 807 305 405 416 821
12 197 335 326 661 205 335 322 657
13 177 265 308 573 178 264 299 563
15 306 316 375 691 319 331 363 694
16 203 263 305 568 204 256 291 547
17 161 196 222 418 162 195 222 417
รวม 2,926 4,028 4,271 8,299 3,108 4,071 4,261 8,332
         
2.2 ศักยภาพของท้องถิ่น
          1)จำนวนบุคลากร
บุคลากร ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ๔  คน ๔  คน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ๒8  คน ๒8  คน
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 54 54
         
2)พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างแยกตามส่วนราชการ
บุคลากร ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8
สำนักงานปลัด  15 14
กองคลัง  7 8
ส่วนโยธา  10 5
ส่วนการศึกษา  22 18
ส่วนสาธารณสุขฯ - 6
ส่วนส่งเสริมการเกษตร - 2
รวม 54 54
         
 
3)ระดับการศึกษาของบุคลากร (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง)
การศึกษา ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8
ระดับประถมศึกษา 17 17
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา 20 20
ระดับปริญญาตรี 43 45
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 4
         
4)โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง
สำนักงานปลัด 9 1 1 - 4 2 14 3
ส่วนการคลัง 5 - 1 - 2 - 8 -
ส่วนโยธา 3 1 - - 2 - 5 1
ส่วนการศึกษาฯ 10 5 - - 8 - 18 5
ส่วนสาธารณสุขฯ - 2 - - 6 1 6 2
ส่วนส่งเสริมการเกษตร 1 1 - - 1 - 2 1
รวม 28 10 2 - 23 3 54 12
         
5)งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
รายการ ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7
รายรับ 27,538,569.28 33,650,156.04 35,473,058.28
รายจ่าย 18,984,133.99 21,796,119.32 24,764,573.77
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 8,554,435.29 11,854,036.72 10,708,484.51
         
6)เครื่องมือและอุปกรณ์  พาหนะและอุปกรณ์บริการชุมชน
          - รถยนต์ส่วนกลาง  2  คัน                  - เครื่องขยายเสียงสนาม 1  ชุด
          - รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  1  คัน         - วิทยุสื่อสารรับส่ง  10  เครื่อง
          - เต็นท์จัดงาน  5  หลัง             - เก้าอี้พลาสติก  300  ตัว                  
          - คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค  21  เครื่อง        - เครื่องโทรสาร  ๑  เครื่อง                 
          - เครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่อง            - กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล  2  ตัว         
          - ไฟกระพริบ, ไฟจราจร  6  ชุด  - เครื่องตัดหญ้า  3  เครื่อง
          - รถดับเพลิง 1 คัน
 
7) มวลชนจัดตั้ง
          - อบรมลูกเสือชาวบ้าน
          - ฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
          - ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการต่อสู้เพื่ออาชนะยาเสพติด
          - ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบรบือ
                  
8) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
          - ตำรวจชุมชนตำบลบรบือ
          - ศูนย์การเรียนนอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลบรบือ
          - ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเรา
 
9) องค์กรชุมชนในพื้นที่
          - เครือข่ายกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ เช่น กระหรี่บั๊ป  ทอเสื่อกก  ผู้ค้ามันแกว
          - กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล
          - กลุ่มศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลบรบือ
          - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 7269