องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายรัตนพล ยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายภานุมาศ โนนกอง
นายช่างโยธา


นายไชยโย ยศเสนา
นายช่างสำรวจ


นางนันยุพา จำปาเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายจิรวัฒน์ นามมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา