องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 3

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง ปี 2564 - 2566   1 เม.ย. 2564 355
รายงานการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563   4 มิ.ย. 2563 301
แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   10 พ.ค. 2561 286
แผนอัตรากำลัง 3 ปี   1 ก.ย. 2560 314