องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอมรรัตน์ พงศ์วัชรจินดา
นักจัดการงานทั่วไป


นายสัญญา ก่านแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน


นางสาวพิกุลแก้ว ทบมาตร
นิติกร


นางสาวสุภาพร อันอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิวิชญ์ ทบวงศรี
นักพัฒนาชุมชน


จ.อ.พนมกร เชื้อกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


นางเขมนันท์ ปัญหา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุวสัน ร่มจันทร์
ภารโรง


นางสาวภัทรวดี ประชารุ่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


IMG_5525
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)


นางพรพรรณ สอนชา
คนงานทั่วไป


นางบัวลัย หอมแพง
คนงานทั่วไป