องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายปี 2564   10 ต.ค. 2563 300
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   1 ก.ย. 2562 331
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   1 ก.ย. 2561 339