องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา
นายกองค์การบริการส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534


นายบุญเพ็ง ลครพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534


นางสาวพัสส์ศิวาพร ดีวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534


นายญาณวุฒิ โวลา
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทร : 043770534