องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางน้ำผึ้ง พินิจเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวณัฐรดา ดลประสงค์
นักวิชาการพัสดุ


นางปาลินรดา อะปะมะทัง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางแพรวพรรณ สอนชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางปวันรัตน์ เจริญทรัพย์ไพบูร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเสาวลักษณ์ ทับผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดดุ