องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 19

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานติดตามการประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)   15 ธ.ค. 2566 11
รายงานการติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 (ตุลาคม 64 - กันยายน 2565)   31 ต.ค. 2565 301
รายงานการติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน 2564)   1 เม.ย. 2565 159
รายงานติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน งบประมาณ 2564   29 เม.ย. 2564 548
รายงานติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563   3 พ.ย. 2563 228
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63)   1 พ.ค. 2563 360
ประกาศ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (12 เดือน) 2562   4 ต.ค. 2562 244
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2562   1 ต.ค. 2562 257
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   30 มิ.ย. 2562 254