องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565   27 เม.ย. 2565 393
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 เม.ย. 2565 181
ประกาศเาจตนารมณ์งดรับของขวัญ No Gift Policy   1 มี.ค. 2565 155
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ใสสะอาด   5 เม.ย. 2564 310
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 2564 257
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม   1 มี.ค. 2564 275
คณะกรรมการพัฒนา อบต   2 พ.ย. 2563 277
ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์   1 มิ.ย. 2563 281
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร   1 มิ.ย. 2563 290
ผู้บริหารแจ้งเวียนการถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   1 พ.ค. 2563 315
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   11 ม.ค. 2560 249