องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ออนไลน์ : 12

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ โหลด
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   30 ม.ค. 2566 22
(แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ   25 ม.ค. 2566 11
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรการฐานทางจริยธรรม   27 เม.ย. 2565 103
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ   1 เม.ย. 2565 59
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 เม.ย. 2565 59
บันทีกข้อความแจ้งเวียนมาตรการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 มี.ค. 2565 190
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   1 เม.ย. 2564 178
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บรบือใสสะอาด   1 เม.ย. 2564 164
ประกาศเจตนารมณ์ อบต. บรบือ ใสสะอาด 2564   1 เม.ย. 2564 133
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต   1 มิ.ย. 2563 192
ประกาศอบต.บรบือ เรื่อง ยกย่องเชิดชูพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562   20 พ.ย. 2562 183
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562   28 ก.ย. 2561 180