องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

การพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 94

การพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   5 ม.ค. 2567 17
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 2566   4 ม.ค. 2566 81
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561   1 เม.ย. 2564 218
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่   1 เม.ย. 2564 236