องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2


ออนไลน์ : 12

Gallery :: พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และพิธีเปิดจัดงานเทศกาลมันแกวหวานและมหกรรมปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่ 2 โดยนายวิบูลย์ แก้วบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสนับสนุน เสริมสร้างแรงผลักดันและเกิดการพัฒนายกระดับด้านอาชีพของเกษตรกร สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2567   View : 155