องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนำชัยศักดิ์ สกุลวัฒนา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่”ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงาด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 25 เมษายน 2566   View : 334
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :