องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

E-Service


ออนไลน์ : 89

E-Service

 
- ร้องเรียน-ร้องทุกข์
รับสมัครนักเรียน/ใบมอบตัว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2563
แบบร้องเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.บรบือ กรณีการประพฤติมิชอบ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ
หนังสิอมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
- ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
- ระบบ E-Plan
- ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
- ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)
- ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
- ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
- ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
- ระบบเลือกตั้ง อปท. (ELE)
- ระบบฝากข่าวของ อปท.
View : 1692