องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา
นายกองค์การบริการส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534


นายบุญเพ็ง ลครพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534


นางสาวพัสส์ศิวาพร ดีวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 043770534